Học Tiếng Đức tại Tp Hồ Chí Minh - Lịch Khai Giảng HALLO
Học Tiếng Đức Online Ưu Đãi Học Phí Khóa Tiếng Đức
Học phí dưới đây là học phí của 1 khóa học:
Đối với lớp thường: 1 khóa = 2 tháng, 45 giờ (33h học bắt buộc + 12 giờ học ngoại khóa)
Đối với lớp cấp tốc:
A1: 3 tháng,128 giờ (110 giờ học bắt buộc + 18 giờ học ngoại khóa)
A2: 3 tháng,128 giờ (110 giờ học bắt buộc +18 giờ học ngoại khóa)
B1: 3 tháng,128 giờ (110 giờ học bắt buộc + 18 giờ học ngoại khóa)
B2: 3 tháng,128 giờ (110 giờ học bắt buộc +18 giờ học ngoại khóa)
C1: 3 tháng, 128 giờ(110 giờ học bắt buộc +18 giờ học ngoại khóa)
LỚP LỊCH HỌC KHAI GIẢNG HỌC PHÍ ƯU ĐÃIĐẾN 20% + TẶNG 100.000 đ
A.Các Lớp Tiếng Đức Học Tại Trung Tâm
Các Lớp Tiếng Đức tổng quát H1, dành cho người mới bắt đầu, Trình độ A0
H1
Việt-Đức
2-4-6 18-19h30 25/8 2,900,000 2,220,000
7-CN 10-12h 12/8
H1
Anh-Đức
2-4-6 19h40-21h10 28/8 3,900,000 3,020,000
7-CN 13h-15h 05/8 3,900,000 3,020,000
Cấp tốc A1
Việt-Đức
3-5-7 18h-21h 26/8 10,000,000 8,000,000
Cấp tốc A1
Anh-Đức
3-5-7 10h-12h 31/8 11,600,000 10,300,000
Các Lớp Tiếng Đức tổng quát từ H2 đến H4, dành cho học viên trình độ A1
H2
Việt-Đức
7-CN 13-15h 12/8 2,900,000 2,220,000
2-4-6 10-12h 23/8 2,900,000 2,220,000
H2
Anh-Đức
2-4-6 18h-19h30 28/8 3,900,000 3,020,000
7-CN 15h-17h 26/8 3,900,000 3,020,000
H3
Việt-Đức
2-4-6 18h-19h30 23/8 2,900,000 2,220,000
7-CN 15-17h 19/8
H4
Việt-Đức
2-4-6 18h-19h30 30/8 3,900,000 3,020,000
7-CN 15h-17h 26/8
Các Lớp Tiếng Đức tổng quát H5 đến H8, dành cho học viên trình độ A2
H5
Việt-Đức
2-4-6 19h40-21h10 23/8 3,300,000 2,540,000
H5
Anh-Đức
2-4-6 18h-19h30 30/8 4,200,000 3,260,000
H6
Việt-Đức
2-4-6 19h30-21h 30/8 3,300,000 2,540,000
H6
Anh-Đức
7-CN 10h-12h 26/8 4,200,000 3,260,000
H7
Việt-Đức
2-4-6 18h-19h30 28/8 3,300,000 2,540,000
H8
Anh-Đức
7-CN 8h-10h 26/8 4,200,000 3,260,000
Cấp tốc A2
Việt-Đức
3-5-7 18h-21h 22/8 11,200,000 8,760,000
Cấp tốc A2
Anh-Đức
3-5-7 18-21h 26/8 12,600,000 9,980,000
Các Lớp Tiếng Đức tổng quát H9 đến H12, dành cho học viên trình độ B1
H9
Việt-Đức
7-CN 13h-15h 26/8 3,600,000 2,880,000
H9
Anh-Đức
2-4-6 18h-19h30 30/8 4,500,000 3,500,000
H10
Việt-Đức
7-CN 13h-15h 26/8 3,600,000 2,880,000
H10
Anh-Đức
7-CN 10h-12h 26/8 4,500,000 3,500,000
H11
Việt-Đức
2-4-6 13h-15h 28/8 3,600,000 2,880,000
H11
Anh-Đức
7-CN 13h-15h 26/8 4,500,000 3,500,000
H12
Việt-Đức
2-4-6 13h-15h 30/8 3,600,000 2,880,000
H12
Anh-Đức
7-CN 13h-15h 26/8 4,500,000 3,500,000
Cấp tốc B1
Việt-Đức
3-5-7 18h-21h 29/8 11,900,000 9,420,000
Cấp tốc B1
Anh-Đức
2-3-4-5-6 8h-10h 28/8 12,900,000 10,230,000
Các Lớp Tiếng Đức tổng quát H13 đến H16, dành cho học viên trình độ B2
H13
Đức-Đức
7-CN 10h-12h 26/8 4,800,000 3,740,000
H14
Đức-Đức
2-4-6 18h-19h30 25/8 4,800,000 3,740,000
H15
Đức-Đức
2-4-6 19h30-21h 30/8 4,800,000 3,740,000
H16
Đức-Đức
7-CN 13h-15h 19/8 4,800,000 3,740,000
Cấp tốc B2
Đức-Đức
3-5-7 18h-21h 29/8 12,900,000 10,230,000
Các lớp tiếng Đức tổng quát H17 đến H20, dành cho rình độ C1
H17
Đức-Đức
Khai giảng sau 25/8 5,100,000 4,080,000
H18
Đức-Đức
Khai giảng sau 18/8 5,100,000 4,080,000
H19
Đức-Đức
Khai giảng sau 29/8 5,100,000 4,080,000
H20
Đức-Đức
Khai giảng sau 30/8 5,100,000 4,080,000
Cấp tốc C1
Đức-Đức
Khai giảng sau 28/8 12,900,000 10,230,000
Khóa Tiếng Đức Thiếu nhi
Thiếu Nhi 1 7-CN 15h-17h 18/8 4,500,000 3,600,000
Thiếu Nhi 2 7-CN 15h-17h 25/8 4,500,000 3,600,000
Khóa Tiếng Đức Giao tiếp
Giao tiếp Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Khóa Phát âm Tiếng Đức
Phát âm Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Khóa Luyện thi Chứng chỉ tiếng Đức
DaF/A1-A2-B1-B2-C1-C2 2-4-6 15h-17h 23/8 4,900,000 3,920,000
B. Các Lớp Tiếng Đức Online, tương tác trực tiếp
Các Lớp Tiếng Đức tổng quát dành cho người mới bắt đầu online, Trình độ A0
H1 ONL
Việt-Đức
T7-CN 8-10h 19/8 2,900,000 2,220,000
7-CN 10-12h 26/8 2,900,000
H1 ONL
Anh-Đức
2-4-6 19h40-21h10 25/8 3,900,000 3,020,000
7-CN 13-15h 26/8 3,900,000
Cấp tốc A1 ONL
Việt-Đức
3-5-7 18h-21h 24/8 10,000,000 8,000,000
Cấp tốc A1 ONL
Anh-Đức
3-5-7 18-21h 26/8 11,600,000 10,300,000
Các Lớp Tiếng Đức tổng quát Online, Trình độ A1
H2 ONL
Việt-Đức
2-4-6 19h30-21h 30/8 2,900,000 2,220,000
H2 ONL
Anh-Đức
2-4-6 18h-19h30 23/8 3,900,000 3,020,000
H3 ONL
Việt-Đức
2-4-6 19h40-21h10 21/8 2,900,000 2,220,000
H3 ONL
Anh-Đức
2-4-6 18h-19h30 28/8 3,900,000 3,020,000
H4 ONL
Việt-Đức
7-CN 15h-17h 26/8 2,900,000 2,220,000
H4 ONL
Anh-Đức
2-4-6 18h-19h30 25/8 3,900,000 3,020,000
Các Lớp Tiếng Đức tổng quát Online từ H5 đến H8, dành cho trình độ A2
H5 ONL
Việt-Đức
2-4-6 19h30-21h 23/8 3,300,000 2,540,000
H5 ONL
Anh-Đức
7-CN 15h-17h 26/8 4,200,000 3,260,000
H6 ONL
Việt-Đức
7-CN 15h-17h 26/8 3,300,000 2,540,000
H6 ONL
Anh-Đức
2-4-6 18h-19h30 30/8 4,200,000 3,260,000
H7 ONL
Việt-Đức
Khai giảng sau 23/8 3,300,000 2,540,000
H7 ONL
Anh-Đức
Khai giảng sau 27/8 4,200,000 3,260,000
H8 ONL
Việt-Đức
Khai giảng sau 18/8 3,300,000 2,540,000
H8 ONL
Anh-Đức
Khai giảng sau 22/8 4,200,000 3,260,000
Cấp tốc A2 ONL
Việt-Đức
3-5-7 18h-21h 24/8 11,200,000 8,760,000
Cấp tốc A2 ONL
Anh-Đức
2-3-4-5-6 10h-12h 23/8 12,600,000 9,980,000
Các Lớp Tiếng Đức tổng quát Online từ H9 đến H12, dành cho trình độ B1
H9 ONL
Việt-Đức
2-4-6 19h30-21h 30/8 3,600,000 2,880,000
H9 ONL
Anh-Đức
7-CN 13h-15h 26/8 4,500,000 3,500,000
H10 ONL
Việt-Đức
7-CN 13h-15h 26/8 3,600,000 2,880,000
H10 ONL
Anh-Đức
2-4-6 19h30-21h 28/8 4,500,000 3,500,000
H11 ONL
Việt-Đức
Khai giảng sau 22/8 3,600,000 2,880,000
H11 ONL
Anh-Đức
Khai giảng sau 24/8 4,500,000 3,500,000
H12 ONL
Việt-Đức
Khai giảng sau 18/8 3,600,000 2,880,000
H12 ONL
Anh-Đức
Khai giảng sau 22/8 4,500,000 3,500,000
Cấp tốc B1 ONL
Việt-Đức
2-3-4-5-6 8h-10h 28/8 11,900,000 9,420,000
Cấp tốc B1 ONL
Anh-Đức
3-5-7 18h-21h 24/8 12,900,000 10,230,000
Các Lớp Tiếng Đức tổng quát Online, Trình độ B2
H13 ONL
Đức-Đức
2-4-6 18h-19h30 30/8 4,800,000 3,740,000
H14 ONL
Đức-Đức
T7-CN 10h-12h 26/8 4,800,000 3,740,000
H15 ONL
Đức-Đức
T7-CN 8h-10h 26/8 4,800,000 3,740,000
H16 ONL
Đức-Đức
T7-CN 13h-15h 26/8 4,800,000 3,740,000
Cấp tốc B2 ONL
Anh-Đức
3-5-7 18h-21h 26/8 12,900,000 10,230,000
LỚP THEO YÊU CẦU Theo lịch HV Theo lịch HV Theo lịch HV Liên hệ Liên hệ

Để hiểu rõ hơn lộ trình khóa học, học viên hãy tham khảo chi tiết chương trình giảng dạy bên dưới, dành cho lớp Online hoăc Offline.

>>>Chương trình ưu đãi cụ thể tại Cap Education - Học Tiếng Đức Hallo

>>>Chi tiết chương trình giảng dạy khóa tiếng Đức Online

>>>Chi tiết chương trình giảng dạy khóa tiếng Đức Offline

Các lớp tiếng Đức theo từng yêu cầu cụ thể của học viên/ quý phụ huynh/ quý công ty (giảng dạy tại công ty, giảng dạy tại nhà riêng, ...). Qúy học viên/ phụ huynh/ cty vui lòng liên hệ để được tư vấn hỗ trợ.

>>> Hãy để học viên chia sẻ chúng tôi với bạntại đây
Liên hệ ngay với chúng tôi qua fanpageHọc Tiếng Đức - Hallo.edu.vn/ hoặc email:info@hallo.edu.vn/Điện thoại, Zalo:+84 916 070 169 để nhận tư vấn trực tiếp các khóa học tiếng Đức, các thông tin về du học Đức, việc làm, định cư.
Với 8 năm tồn tại và phát triển, Cap Education - Học Tiếng Đức Hallo trở thành tổ chức giáo dục duy nhất đào tạo 2 ngôn ngữ Pháp, Đức. Sở hữu đội ngũ luật sư bản địa, và đội ngũ quản lý, chuyên viên có trình độ cao, nhiều năm kinh nghiệm làm việc ở các tập đoàn đa quốc gia trên thế giới như: Đức, Pháp, Canada, Đài Loan, có văn phòng đại diện tại cả 2 quốc gia Pháp - Canada, được cấp phép bởi Bộ GDDT và sở giáo dục đào tạo Tp. HCM đồng hành cùng bạn suốt những năm du học và đào tạo ngôn ngữ.
Cổng thông tin du học Đức duy nhất bằng tiếng Việt, cung cấp đầy đủ các thông tin du học, học bổng, chọn trường, chọn ngành, hồ sơ du học, các chương trình định cư Đức mới nhất.
>>> Cổng thông tin Du học Đức& định cư Đức

Học phí dưới đây là học phí của 1 khóa học:
Đối với lớp thường: 1 khóa = 2 tháng, 45 giờ (33h học bắt buộc + 12 giờ học ngoại khóa)
Đối với lớp cấp tốc:
A1: 3 tháng,128 giờ (110 giờ học bắt buộc + 18 giờ học ngoại khóa)
A2: 3 tháng,128 giờ (110 giờ học bắt buộc +18 giờ học ngoại khóa)
B1: 3 tháng,128 giờ (110 giờ học bắt buộc + 18 giờ học ngoại khóa)
B2: 3 tháng,128 giờ (110 giờ học bắt buộc +18 giờ học ngoại khóa)
C1: 3 tháng, 128 giờ(110 giờ học bắt buộc +18 giờ học ngoại khóa)
LỚP LỊCH HỌC KHAI GIẢNG HỌC PHÍ ƯU ĐÃIĐẾN 20% + TẶNG 100.000 đ
A.Các Lớp Tiếng Đức Học Tại Trung Tâm
Các Lớp Tiếng Đức tổng quát H1, dành cho người mới bắt đầu, Trình độ A1
H1
Việt-Đức
2-4-6 19h40-21h10 4/9 2,900,000 2,220,000
7-CN 13h-15h
9/9
H1
Anh-Đức
2-4-6 19h30-21h 11/9 3,900,000 3,020,000
7-CN 10h-12h 16/9 3,900,000 3,020,000
Cấp tốc A1
Việt-Đức
3-5-7 18h-21h 12/9 10,000,000 8,000,000
Cấp tốc A1
Anh-Đức
2-3-4
5-6
10h-12h 18/9 11,600,000 10,300,000
Các Lớp Tiếng Đức tổng quát từ H2 đến H4, dành cho học viên trình độ A1
H2
Việt-Đức
2-4-6 19h30-21h30 13/9 2,900,000 2,220,000
7-CN 8h-10h 16/9 2,900,000 2,220,000
H2
Anh-Đức
2-4-6 18h-19h30 15/9 3,900,000 3,020,000
7-CN 15h-17h 16/9 3,900,000 3,020,000
H3
Việt-Đức
2-4-6 18h-19h30 18/9 2,900,000 2,220,000
7-CN 13h-15h 16/9
H4
Việt-Đức
2-4-6 18h-19h30 22/9 3,900,000 3,020,000
7-CN 15h-17h 23/9
Các Lớp Tiếng Đức tổng quát H5 đến H8, dành cho học viên trình độ A2
H5
Việt-Đức
7-CN 15h-17h 16/9 3,300,000 2,540,000
H5
Anh-Đức
2-4-6 18h-19h30 20/9 4,200,000 3,260,000
H6
Việt-Đức
2-4-6 19h30-21h 22/9 3,300,000 2,540,000
H6
Anh-Đức
7-CN 10h-12h 23/9 4,200,000 3,260,000
H7
Việt-Đức
2-4-6 18h-19h30 29/9 3,300,000 2,540,000
H8
Anh-Đức
7-CN 8h-10h 30/9 4,200,000 3,260,000
Cấp tốc A2
Việt-Đức
3-5-7 18h-21h 26/9 11,200,000 8,760,000
Cấp tốc A2
Anh-Đức
2-3-4
5-6
10h-12h 25/9 12,600,000 9,980,000
Các Lớp Tiếng Đức tổng quát H9 đến H12, dành cho học viên trình độ B1
H9
Việt-Đức
7-CN 13h-15h 30/9 3,600,000 2,880,000
H9
Anh-Đức
2-4-6 18h-19h30 27/9 4,500,000 3,500,000
H10
Việt-Đức
7-CN 13h-15h 30/9 3,600,000 2,880,000
H10
Anh-Đức
7-CN 10h-12h 23/9 4,500,000 3,500,000
H11
Việt-Đức
2-4-6 13h-15h 29/9 3,600,000 2,880,000
H11
Anh-Đức
7-CN 13h-15h 30/9 4,500,000 3,500,000
H12
Việt-Đức
2-4-6 13h-15h 22/9 3,600,000 2,880,000
H12
Anh-Đức
7-CN 13h-15h 23/9 4,500,000 3,500,000
Cấp tốc B1
Việt-Đức
3-5-7 18h-21h 19/9 11,900,000 9,420,000
Cấp tốc B1
Anh-Đức
2-3-4-5-6 8h-10h 25/9 12,900,000 10,230,000
Các Lớp Tiếng Đức tổng quát H13 đến H16, dành cho học viên trình độ B2
H13
Đức-Đức
7-CN 10h-12h 30/9 4,800,000 3,740,000
H14
Đức-Đức
2-4-6 18h-19h30 25/9 4,800,000 3,740,000
H15
Đức-Đức
2-4-6 19h30-21h 22/9 4,800,000 3,740,000
H16
Đức-Đức
7-CN 13h-15h 30/9 4,800,000 3,740,000
Cấp tốc B2
Đức-Đức
3-5-7 18h-21h 26/9 12,900,000 10,230,000
Các lớp tiếng Đức tổng quát H17 đến H20, dành cho rình độ C1
H17
Đức-Đức
Khai giảng sau 5,100,000 4,080,000
H18
Đức-Đức
Khai giảng sau 5,100,000 4,080,000
H19
Đức-Đức
Khai giảng sau 5,100,000 4,080,000
H20
Đức-Đức
Khai giảng sau 5,100,000 4,080,000
Cấp tốc C1
Đức-Đức
Khai giảng sau 12,900,000 10,230,000
Khóa Tiếng Đức Thiếu nhi
Thiếu Nhi 1
7-CN 13h-15h 30/9 4,500,000 3,600,000
Thiếu Nhi 2
7-CN 15h-17h 30/9 4,500,000 3,600,000
Khóa Tiếng Đức Giao tiếp
Giao tiếp Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Khóa Phát âm Tiếng Đức
Phát âm Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Khóa Luyện thi Chứng chỉ tiếng Đức
DaF/A1-A2-B1-B2-C1-C2 2-4-6 15h-17h 25/9 4,900,000 3,920,000
B. Các Lớp Tiếng Đức Online, tương tác trực tiếp
Các Lớp Tiếng Đức tổng quát dành cho người mới bắt đầu online, Trình độ A0
H1 ONL
Việt-Đức
T7-CN 13h-15h 30/9 2,900,000 2,220,000
2-4-6 18-19h30 25/9 2,900,000
H1 ONL
Anh-Đức
2-4-6 19h30-21h 27/9 3,900,000 3,020,000
7-CN 15h-17h 30/9 3,900,000
Cấp tốc A1 ONL
Việt-Đức
3-5-7 18h-21h 26/9 10,000,000 8,000,000
Cấp tốc A1 ONL
Anh-Đức
2-3-4
5-6
8h-10h 25/9 11,600,000 10,300,000
Các Lớp Tiếng Đức tổng quát Online, Trình độ A1
H2 ONL
Việt-Đức
2-4-6 18h-19h30 27/9 2,900,000 2,220,000
H2 ONL
Anh-Đức
2-4-6 18h-19h30 29/9 3,900,000 3,020,000
H3 ONL
Việt-Đức
7-CN 15h-17h 30/9 2,900,000 2,220,000
H3 ONL
Anh-Đức
2-4-6 18h-19h30 25/9 3,900,000 3,020,000
H4 ONL
Việt-Đức
7-CN 15h-17h 30/9 2,900,000 2,220,000
H4 ONL
Anh-Đức
2-4-6 18h-19h30 25/9 3,900,000 3,020,000
Các Lớp Tiếng Đức tổng quát Online từ H5 đến H8, dành cho trình độ A2
H5 ONL
Việt-Đức
2-4-6 19h30-21h 25/9 3,300,000 2,540,000
H5 ONL
Anh-Đức
7-CN 15h-17h 30/9 4,200,000 3,260,000
H6 ONL
Việt-Đức
7-CN 15h-17h 30/9 3,300,000 2,540,000
H6 ONL
Anh-Đức
2-4-6 18h-19h30 29/9 4,200,000 3,260,000
H7 ONL
Việt-Đức
Khai giảng sau 3,300,000 2,540,000
H7 ONL
Anh-Đức
Khai giảng sau 4,200,000 3,260,000
H8 ONL
Việt-Đức
Khai giảng sau 3,300,000 2,540,000
H8 ONL
Anh-Đức
Khai giảng sau 4,200,000 3,260,000
Cấp tốc A2 ONL
Việt-Đức
3-5-7 18h-21h 23/9 11,200,000 8,760,000
Cấp tốc A2 ONL
Anh-Đức
2-3-4-5-6 10h-12h 28/9 12,600,000 9,980,000
Các Lớp Tiếng Đức tổng quát Online từ H9 đến H12, dành cho trình độ B1
H9 ONL
Việt-Đức
2-4-6 19h30-21h 27/9 3,600,000 2,880,000
H9 ONL
Anh-Đức
7-CN 13h-15h 30/9 4,500,000 3,500,000
H10 ONL
Việt-Đức
7-CN 13h-15h 30/9 3,600,000 2,880,000
H10 ONL
Anh-Đức
2-4-6 19h30-21h 25/9 4,500,000 3,500,000
H11 ONL
Việt-Đức
Khai giảng sau 3,600,000 2,880,000
H11 ONL
Anh-Đức
Khai giảng sau 4,500,000 3,500,000
H12 ONL
Việt-Đức
Khai giảng sau 3,600,000 2,880,000
H12 ONL
Anh-Đức
Khai giảng sau 4,500,000 3,500,000
Cấp tốc B1 ONL
Việt-Đức
2-3-4-5-6 8h-10h 29/9 11,900,000 9,420,000
Cấp tốc B1 ONL
Anh-Đức
3-5-7 18h-21h 30/9 12,900,000 10,230,000
Các Lớp Tiếng Đức tổng quát Online, Trình độ B2
H13 ONL
Đức-Đức
2-4-6 18h-19h30 29/9 4,800,000 3,740,000
H14 ONL
Đức-Đức
T7-CN 10h-12h 30/9 4,800,000 3,740,000
H15 ONL
Đức-Đức
T7-CN 8h-10h 30/9 4,800,000 3,740,000
H16 ONL
Đức-Đức
T7-CN 13h-15h 30/9 4,800,000 3,740,000
Cấp tốc B2 ONL
Anh-Đức
3-5-7 18h-21h 30/9 12,900,000 10,230,000
LỚP THEO YÊU CẦU Theo lịch HV Theo lịch HV Theo lịch HV Liên hệ Liên hệ

Để hiểu rõ hơn lộ trình khóa học, học viên hãy tham khảo chi tiết chương trình giảng dạy bên dưới, dành cho lớp Online hoăc Offline.

>>>Chương trình ưu đãi cụ thể tại Cap Education - Học Tiếng Đức Hallo

>>>Chi tiết chương trình giảng dạy khóa tiếng Đức Online

>>>Chi tiết chương trình giảng dạy khóa tiếng Đức Offline

Các lớp tiếng Đức theo từng yêu cầu cụ thể của học viên/ quý phụ huynh/ quý công ty (giảng dạy tại công ty, giảng dạy tại nhà riêng, ...). Qúy học viên/ phụ huynh/ cty vui lòng liên hệ để được tư vấn hỗ trợ.

>>> Hãy để học viên chia sẻ chúng tôi với bạntại đây
Liên hệ ngay với chúng tôi qua fanpageHọc Tiếng Đức - Hallo.edu.vn/ hoặc email:info@hallo.edu.vn/Điện thoại, Zalo:+84 916 070 169 để nhận tư vấn trực tiếp các khóa học tiếng Đức, các thông tin về du học Đức, việc làm, định cư.
Với 8 năm tồn tại và phát triển, Cap Education - Học Tiếng Đức Hallo trở thành tổ chức giáo dục duy nhất đào tạo 2 ngôn ngữ Pháp, Đức. Sở hữu đội ngũ luật sư bản địa, và đội ngũ quản lý, chuyên viên có trình độ cao, nhiều năm kinh nghiệm làm việc ở các tập đoàn đa quốc gia trên thế giới như: Đức, Pháp, Canada, Đài Loan, có văn phòng đại diện tại cả 2 quốc gia Pháp - Canada, được cấp phép bởi Bộ GDDT và sở giáo dục đào tạo Tp. HCM đồng hành cùng bạn suốt những năm du học và đào tạo ngôn ngữ.
Cổng thông tin du học Đức duy nhất bằng tiếng Việt, cung cấp đầy đủ các thông tin du học, học bổng, chọn trường, chọn ngành, hồ sơ du học, các chương trình định cư Đức mới nhất.
>>> Cổng thông tin Du học Đức& định cư Đức

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

HOẠT ĐỘNG HỌC VIÊN

 • 1 Bình luận
 • Hoàng

  Chào trung tâm, Trung tâm tư vấn giúp em lớp cơ bản với giáo viên Đức ạ. Em cảm ơn.

 • HALLO trả lời:

  Học Tiếng Đức Hallo xin chào Hoàng,

  Tại Hallo có 2 hình thức lớp học:

  1. Lớp học 100% giảng viên Đức, có trợ giảng hỗ trợ trong và ngoài giờ học.

  2. Lớp kết hợp giữa giảng viên Đức và Việt Nam.

  Nếu Hoàng muốn tham dự 100% giảng viên Đức em phải giao tiếp được tốt tiếng Anh nha. Vì với trình độ mới bắt đầu, em chưa thể sử dụng được tiếng Đức, vì vậy, mình sẽ học song ngữ Anh Đức.

  >>> Chi tiết về khóa tiếng Đức ở trình độ cơ bản A0, em có thể xem tại đây

  >>> Lịch khai giảng, em có thể xem tại đây

  Hiện tại do tình hình COVID phức tạp, các lớp học offline tại HCM sẽ chuyển sang học online cho đến khi có chỉ thị của chính phủ và bộ giáo dục được phép quay trở lại trường học em ha.

  Nếu em vẫn còn những thắc mắc liên quan khóa học, hãy liên hệ ngay với chuyên viên HALLO qua fanpage: Học Tiếng Đức - Hallo.edu.vn tại đây. Hoặc gọi điện thoại/ zalo đến số : +84 916 070 169.

  Hallo cảm ơn em đã quan tâm đến khóa học!

Yêu cầu nhập thông tin Email hợp lệ ...!

 

GIẢNG VIÊN

Stephen Karim

Cố Vấn, Trưởng Bộ Môn, Giảng Viên

Tại Cap Education, chúng tôi chọn triết lý giáo dục "Nhân Bản - Toàn Diện", lấy con người làm trung tâm, lấy kiến thức làm nền tảng. Chúng tôi mang đến sứ mệnh đào tạo thế hệ học sinh, sinh viên có kiến thức, kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng sống, biết yêu thương, tôn trọng, sáng tạo & tinh thần tự học để hội nhập quốc tế, trở thành công dân toàn cầu có trách nhiệm, có tầm nhìn.

BẠN MUỐN NHẬN TƯ VẤN
& HỖ TRỢ TỪ HALLO

 • Trãi nghiệm phương pháp học Tiếng Đức hiệu quả tại Cap Education - Học Tiếng Đức Hallo
 • Các dịch vụ hỗ trợ tại nước sở Đức (Tìm nhà, đưa đón sân bay, thủ tục nhập học, thủ tuc hành chính, đặt vé máy bay,...)
 • Tư vấn miễn phí các chương trình du học Đức
 • Hỗ trợ các thông tin định cư Đức

Liên hệ ngay với chúng tôi!


(*) Yêu cầu nhập thông tin Họ và tên ...!


 

su-kien