Liên từ trong học tiếng Đức
Untitled Document
>>
>>
>>

Đây là một điểm ngữ pháp khá nhẹ nhàng trong cấp độ A1. Chúng ta sẽ nói về những liên từ (Konjunktionen) dùng để kết nối 2 mệnh đề chính (Hauptsätze) lại với nhau.

Chúng được gọi là Hauptsätze – Konjunktionen: und, oder, aber, sondern, denn

Tác dụng: Liên kết các thành phần trong câu lại với nhau hoặc liên kết các câu chính lại với nhau. Điểm cần chú ý đó là những liên từ này không làm thay đổi trật tự câu.

und:

Ich nehme einen Kuchen und eine Cola. (liên kết 2 danh từ: Tôi lấy một cái bánh vàmột lon coca)

Sie ist Ärztin und sie ist 38 Jahre alt. (liên kết 2 câu: Cô ấy là bác sĩ và cô ấy đã 38 tuổi)

oder:

Ich möchte Java oder Python lernen. (liên kết 2 danh từ: Tôi muốn học Java hoặcPython)

Nehmen Sie Milch oder möchten Sie lieber keine? (liên kết 2 câu: Ngài dùng sữa hay ngài thích không muốn dùng gì hơn?)

aber:

Ich trinke Kaffee, aber ohne Zucker. (liên kết danh từ và cụm giới từ-danh từ: Tôi uống cà phê nhưng không đường)

Ich möchte dich nicht anrufen, aber ich werde dir schreiben. (liên kết 2 câu: Anh không muốn gọi cho em nhưng anh sẽ viết cho em)

sondern:

Sie spricht kein Deutsch, sondern Englisch. (liên kết 2 danh từ: Cô ấy không nói tiếng Đức mà nói tiếng Anh)

Ich komme nicht aus China, sondern ich komme aus Vietnam. (liên kết 2 câu: Tôi không đến từ Trung Quốc, mà tôi đến từ Việt Nam)

denn:

Er spielt gut Fußball, denn er trainiert jeden Tag. (liên kết 2 câu, và liên từ denn sẽ không có liên kết 2 danh từ: Anh ấy chơi bóng đá giỏi, vì anh ấy luyện tập hàng ngày)

Lưu ý:

Aber và sondern cùng mang ý nghĩa „nhưng mà“.

Tuy nhiên sự khác biệt ở đây là: Bạn sử dụng sondern cho những trường hợp mà 2 vế tương đồng với nhau về mặt ý nghĩa chung (kein Deutsch- sondern Englisch: cùng là ngôn ngữ, nicht aus China, sondern aus Vietnam: cùng là nơi chốn).

Sử dụng aber cho những trường hợp mà 2 vế không có sự liên quan tương đối nhất định (Kaffee, aber ohne Zucker: Về mặt nghĩa thì 2 vế có liên quan đến nhau, nhưng Kaffee và Zucker không cùng thuộc 1 „nhóm“. Tương tự đối với „nicht anrufen, aberschreiben“: Hai hành động này cũng không thuộc về 1 „nhóm“)

Xem thêm

>Chia đuôi tính từ trong tiếng Đức P1

>>Chia đuôi tính từ trong tiếng Đức P2

>>>Một số mẹo phân biết giống trong học tiếng Đức

(*) Yêu cầu nhập thông tin Họ và tên ...


 
 

@hallo.edu.vn

BÀI KIỂM TRA
Tư vấn online