Danh từ số nhiều (Plural0
Untitled Document
>>
>>
>>

Khác với Tiếng Anh, trong Tiếng Đức, đối với danh từ thường được chia theo giống và số. Bài học hôm nay mà Học Tiếng Đức Hallo sẽ cùng các bạn tìm hiểu đó chính là danh từ số nhiều trong Tiếng Đức được sử dụng như thế nào? 

 

Số nhiều của danh từ trong Tiếng Đưc thường được chia thành 6 nhóm khác nhau như sau:

1. Các danh từ giống Đực hoặc giống Trung có đuôi như -chen, -er, -en, -chen thường không có biến đổi ở số nhiều.
zB: die Mädchen, die Fenster, die Männlein, .....

2. Các danh từ giống Đực có đuôi như trên nhưng chứa nguyên âm a,o,u thì ở số nhiều sẽ thêm Umlaut.

zB: die Gärten, die Äpfel, die Vögel, die Väter, ....

3. Các danh từ giống Đực hoặc giống Trung thường thêm -e ở số nhiều. Đối với các danh từ giống Đực thì thỉnh thoảng nguyên âm thêm Umlaut nữa. Ngược lại đối với giống Cái thì luôn thêm Umalut ở số nhiều để phân biệt.
zB: der Ball - die Bälle, der Tisch - die Tische
das Boot - die Boote, das Gedicht - die Gedichte
die Kuh - die Kühe, die Nacht - die Nächte

4. Danh từ giống Đực thuộc nhóm n-Deklination hoặc giống Cái đuôi -e và một số từ giống Trung thì số nhiều thường hay thêm -(e)n. Đặc biệt các từ này ở số nhiều nhưng không thêm Umalut.
zB: das Bett - die Betten, der Elefant - die Elefanten, die Frage - die Fragen,...

5. Đối với những danh từ giống Trung hoặc giống Đực ở số nhiều có dạng -er thì thường nguyên âm a,u,o thêm Umlaut.
zB: das Buch - die Bücher, der Mann - die Männer, das Wort - die Wörter

6. Những danh từ đuôi a,u,o,i là những từ viết tắt hoặc mượn tiếng Anh thường số nhiều thêm -s.
zB: das Foto - die Fotos, der Pkw - die Pkws, das Taxi - die Taxis,....

*** Ngoài ra còn có những trường hợp đặc biệt, không tuân theo quy tắc như trên nên các bạn có tham khảo hình ở dưới nhé.

>>>> TÌM HIỂU LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC HALLO SẮP TỚI

Xem thêm:

>Một số mẹo phân biệt giống trong Tiếng Đức

>>Thì hiện tại Indikativ Präsens

>>>Câu mệnh lệnh

(*) Yêu cầu nhập thông tin Họ và tên ...


 
 

@hallo.edu.vn

BÀI KIỂM TRA
Tư vấn online