Câu cầu khiến trong học tiếng Đức (A1)
Untitled Document
>>
>>
>>

Câu cầu khiến là một dạng câu dùng để yêu cầura lệnh hay cầu khẩn ai làm việc gì đó. Nó chỉ được áp dụng cho 3 ngôi du (bạn), ihr (các bạn) và Sie (Ngài hoặc các Ngài) với công thức như sau:

Bước 1:

Bạn định dùng Imperativ cho ngôi nào thì hãy chia động từ cần dùng theo ngôi ấy (VD: Định dùng Imperativ với động từ geben cho ngôi du thì chia geben ở thì hiện tại theo ngôi du), các bạn cố gắng xem lại phần chia động từ

Bước 2:

Với ngôi du

Bỏ -st ở động từ vừa chia đi.

geben -> Chia ở ngôi du -> gibst -> Bỏ -st -> Lấy phần còn lại: gib

gehen -> Chia ở ngôi du -> gehst -> Bỏ -st -> Lấy phần còn lại: geh

Gib mir dein Buch! (Gibst) (Đưa tôi quyển sách!)

Geh jetzt! (Gehst) (Đi ngay bây giờ đi!)

Để làm giảm tính ra lệnh trong câu nói hoặc để nghe lịch sự hơn, bạn có thể thêm-e vào sau Imperativ (Chỉ áp dụng với các động từ có Imperativkhông bị biến âm)

Gehe jetzt. (Đi ngay bây giờ đi.)

Frage bitte! (Xin mời hỏi!)

Höre! (Nghe kìa!)

Tuy nhiên không bao giờ thêm -e với Imperativ bị biến âm như:

Gibe! Cách dùng đúng: Gib!

Hife! Cách dùng đúng: Hilf!

Triffe! Cách dùng đúng: Triff!

Nimme! Cách dùng đúng: Nimm!

Nhưng nếu gốc động từ (Verbstamm) kết thúc bằng –d, -t, -n thì Imperativ luôn luôn bắt buộc phải thêm -e

VD: baden, warten, lernen …

Bade jetzt!

Warte noch 30 Minuten!

Lerne Deutsch!

  • Nếu sau khi chia động từ ở ngôi du, xuất hiện Umlaut -> Bạn hãy bỏ Umlaut luôn

Schlaf gut! (Schläfst) (Ngủ ngon!)

Lauf! (Läufst) (Chạy đi!)

  • Một số ngoại lệ

Lesen suy ra liest suy ra Lies! (chỉ bỏ chữ t)

Vergessen suy ra vergisst suy ra vergiss (chỉ bỏ chữ t)

  • Với những động từ nguyên mẫu kết thúc bằng –eln hoặc –ern thì luôn dùng dạng chia động từ cho ngôi ich để sử dụng trong Imperativ với ngôi du

Erinnern -> erinnere (chia với ngôi ich) ->  Lấy để sử dụng luôn trong Imperativ với ngôi du:

Erinnere dich daran! (Hãy nhớ lấy điều đó)

Entwickeln -> entwickle (chia với ngôi ich) -> Lấy để sử dụng luôn trong Imperativ với ngôi du:

Entwickle deine Idee! (Hãy phát triển ý tưởng của bạn đi)

Với ngôi ihr

Lấy luôn dạng chia động từ ở thì hiệntại với ngôi ihr để dùng trong Imperativ.

VD: gehen-> Chia ở ngôi ihr -> geht -> Lấy dùng luôn trong Imperativ: Geht

Geht ins Bett! (Một người mẹ đang bắt NHỮNG đứa con đi ngủ chẳng hạn)

VD: sprechen-> Chia ở ngôi ihr -> sprecht -> Lấy dùng luôn trong Imperativ: Sprecht!

Sprecht langsam! (Các bạn nói chậm thôi!)

Với ngôi lịch sự Sie

Đơn giản nhất, chỉ cần lấy động từ nguyên mẫu + Sie.

VD:Lösen Sie diese Aufgabe!

Fahren Sie sicher!

Xem thêm 

>Sự nhầm lẫn tai hại giữa tiếng Anh và tiếng Đức

>>Liên từ trong học tiếng Đức

>>>Chúc mừng năm mới bằng tiếng Đức

(*) Yêu cầu nhập thông tin Họ và tên ...


 
 

@hallo.edu.vn

BÀI KIỂM TRA
Tư vấn online