Tổng Hợp Ngữ Pháp Tiếng Đức A1 - Trường HALLO

Đề Thi Mẫu

Tổng Hợp Ngữ Pháp Tiếng Đức A1

Nếu bạn muốn học tiếng đức ở tphcm mà chưa biết học ở đâu tốt. Hãy xem các khóa học chinh phục tiếng Đức của Hallo trung tâm học tiếng Đức uy tín và tốt nhất ở TPHCM

Học tiếng đức giao tiếp cơ bản

Tiếng đức cho người mới bắt đầu

Học tiếng đức online cho người mới bắt đầu

 

Verbkonjugation - Chia động từ: ở cấp độ A1, điều quan trọng và cơ bản phải học nhất là chia động từ ở thì hiện tại.

Chủ ngữ Đuôi Ví dụ: Machen
Ich -e mache
Du -st machst
Er/sie/es -t macht
Ihr -t macht

Động từ ở tiếng đức được cấu tạo từ 2 bộ phận: Verbstamm (gốc của động từ) và đuôi của động từ

Ví dụ:  

Machen: Mach- (verbstamm) + -en (đuôi)

               Sammeln:Sammel + -n

               Wandern: Wander + -n

Đuôi của động từ được chia theo từng chủ ngữ:

(Trừ trường hợp wir, Sie và sie (plural) là động từ được giữ nguyên mẫu)


 

Tuy nhiên, có nhiều loại động từ không hoàn toàn tuân theo quy tắc này

Nhóm 1:các động từ có Verbstamm kết thúc bằng -el, -t/-d/-n, -s/-z/-ß

Đối với các động từ này, phần đuôi sẽ bị biến đổi trong 1 số trường hợp nhất định


 

Nhóm 2:các động từ có chứa a hoặc e trong Verbstamm

Ví dụ: sehen, schlafen

Đối với những động từ này, khi chia với chủ ngữ du hoặc er,sie,es, a sẽ chuyển thành ä, e sẽ thành ie hoặc i, còn phần đuôi được chia như bình thường

Nhóm 3: các động từ hoàn toàn bất quy tắc

Đối với các động từ này, cả phần verbstamm lẫn đuôi sẽ không theo quy tắc

Chỉ có 1 số ít các động từ rơi vào trường hợp này

Các trợ động từ Hilfsverben: sein, haben, werden


 

Các động từ khuyết thiếu Modalverben: wollen, sollen, müssen, können, dürfen, mögen


 

Đặc biệt: wissen

Fragen stellen - Đặt câu hỏi

W-fragen (câu hỏi bắt đầu bằng từ để hỏi W)

Các từ để hỏi thông dụng ở mức độ A1 gồm:

Wer: ai

Was: cái gì

Wann: khi nào

Wo: ở đâu

Warum: tại sao

Wie: như thế nào

Wie viel: bao nhiêu (không đếm được)

Wie viele: bao nhiêu (đếm được)

Woher: từ đâu

Wohin: đến đâu

Ja/nein fragen – câu hỏi có/không

Câu hỏi dạng này bắt đầu bằng động từ của câu chứ không phải là từ để hỏi W.

Động từ có thể là:

Động từ chính: Sprichst du Deutsch?

Modalverben: Kannst du Deutsch sprechen?

Hilfsverben: Bist du fertig?

Nomen und Artikel – danh từ và quán từ

Quán từ và danh từ luôn đi đôi với nhau. Quán từ (Artikel) luôn đứng trước danh từ để biểu thị giống, số lượng và cách chỉ định của danh từ đó.

Giống của danh từ

Có 3 loại giống của danh từ:

Der (giống đực): der Tisch, der Hund

Die (giống cái): die Lampe, die Mutter

Das (giống trung): das Auto, das Mädchen

Danh từ gồm có số ít và số nhiều. Khi danh từ chuyển sang số nhiều, sẽ có thay đổi về cách viết danh từ đó.

Vd: thêm -e, -n: die Lampe – die Lampen; der Hund – die Hunde                       

Phân loại quán từ

Definiter Artikel - Quán từ xác định

Quán từ xác định dùng chỉ các sự vật hiển nhiên hoặc cụ thể.

Ví dụ:

Das Auto ist kaputt.

Die Sonne scheint.

Indefiniter Artikel - Quán từ không xác định

Dùng để đề cập 1 đơn vị của sự vật, sự việc nào đó hoặc 1 cái gì đó chung chung.

Ví dụ:

Ich habe ein Buch

Ein Nebenjob ist leicht zu suchen.

Possesivartikel – quán từ sở hữu

Quán từ sở hữu phải đứng trước danh từ, dùng để biểu thị danh từ đó thuộc sở hữu của một ai đó.

Negativartikel – quán từ phủ định

Được sử dụng khi không có 1 vật gì đó.

Vd:

Ich habe kein Auto.

Ich habe keine Freundin.

Các trường hợp không có quán từ

Khi dùng cho những danh từ không xác định ở số nhiều

Ví dụ: Frauen sind kompliziert.

Khi dùng với tên riêng hoặc các cụm cố định

Ví du:

Ich komme aus Vietnam

Ich liebeMary

Ich wohne in Berlin

Ich habe Hunger


 

Dativ und Akkusativ

Một danh từ sẽ có được 1 trong 3 cách chỉ định: Nominativ, Dativ, Akkusativ.

Ichgebe ihm ein Buch.

Trong câu này, hành động là cho (geben), người làm hành động này là Ich, như vậy ich là Nominativ. Cuốn sách (ein Buch), vật được cho, là Akkusativ. Và người nhận ở hành động này là ihm, dativ.

Präpositionen – giới từ

Ở mức độ A1 ta sẽ được học 3 loại giới từ:

Lokale Präpositionen: Những giới từ chỉ địa điểm  (in, auf, aus, an…)

Temporale Präpositionen: Những giới từ chỉ thời gian (seit, um, in, an…)

Modale Präpositionen: Những giới từ chỉ cách thức (mit…)

Satzbau – xây dựng câu

Ich gehe heute mit dem Fahrrad zur Schule.

Ich: Subjekt - Position 1

Gehe: Verb – Position 2

Heute mit dem Fahrrad zur Schule: theo thứ tự Temporal – Kausal – Modal – Lokal.

Ngoài ra, ta có thể đảo 1 trong 4: Temporale – Kausale – Modale – Lokale Angabe ra trước để nhấn mạnh.

Ví dụ:

Heute gehe ich mit dem Fahrrad zur Schule.

Mit meinem Fahrrad fahre ich nach Hause.

Modalverben

Khi có Modalverb trong câu, động từ chính được đặt ở cuối câu mà giữ nguyên mẫu, modalverb thế chỗ của động từ chính.

Ví dụ:

Ich gehe zur Schule. => Ich muss zur Schule gehen.

Ich hole mein Paket ab => ich will mein Paket abholen

Trennbare Verben

Các động từ có 2 phần gồm phần đầu (ab-, an-, auf-, aus-, ein-, mit-, her-, vor-, zu-, zurück-)  và động từ gốc như abbauen, zunehmen là trennbare Verben.

Những phần đầu có chứa chữ e như be-, emp-, ent-, er-, ge-, ver-, zer- là untrennbare Verben.

Đối với trennbare Verben, ta phải đưa phần đầu xuống cuối câu và chia động từ như bình thường.

               Vd: Abholen: Ich hole mein Paket ab.

Perfekt – thì hiện tại hoàn thành

Khi chia động từ ở Perfekt, ta phải thêm haben/sein ở vị trí của động từ. động từ sẽ đứng ở cuối câu, thêm ge- ở đằng trước gốc động từ và sau phần đầu của trennbare Verben và biến đổi tùy theo từng gốc động từ.

Ví dụ:

Holen: haben geholt

Abhole: haben abgeholt

Essen: haben gegessen

Perfekt mit sein

Perfekt mit sein được sử dụng với các động từ chỉ sự di chuyển hoặc trạng thái.

Ví dụ:

bleiben – ist geblieben: Ich bin gestern zu Hause geblieben.

fahren – ist gefahren: Mein Bruder ist nach Irland gefahren.

Perfekt mit haben

Perfekt mit haben được sử dụng với các động từ còn lại.

Ví dụ:

Essen – haben gegessen: ich habe zu viel gegessen

Zunehmen: haben zugenommen: er hat 2kg zugenommen.

Präteritum

Khi chia perfekt cho động từ sein hoặc haben. Thay vì:

Sein – ist gewesen

Haben – haben gehabt

Ví dụ:

Ich war gestern sehr müde.

Sie hatte einen Hund

Các từ liên kết câu - Konjunktionen

Aber: Ich liebe Mary. Aber Mary liebt Jack.

Und: Ich hasse Jack, und Jack hässt ich auch.

Denn: ich liebe Mary, denn sie ist sehr hübsch.

Imperativ – Câu cầu khiến

Chỉ áp dụng cho 3 ngôi du, ihr và Sie.

Với ngôi du:

Chia động từ theo ngôi du, và chỉ lấy phần Verbstamm, bỏ Umlaut (nếu có), và có thể thêm e vào cuối động từ nếu Verbstamm không bị biết đổi để lịch sự hơn.

Vd:

Geben – gibst – gib – Gib mir das Buch!

Fahren – Fährst – Fahr – Fahr schneller!

Gehen – gehst – geh/gehe – Geh/gehe jetzt!

Ngoại trừ các trường hợp đặc biệt.


 

Với ngôi ihr

Chia động từ theo ngôi ihr.

Lesen – Lest

Gehen – Geht

Với ngôi Sie

Để động từ nguyên mẫu + Sie

Fragen – Fragen Sie mir bitte!

Sagen – Sagen Sie mal!

               Lưu ý: Bitte có thể được thêm vào câu để tăng thêm phần lịch sự

               Sag mir bitte!

               Sprecht bitte langsam!

               Bitte sagen Sie mir!

 

Hãy vào Hallo mỗi ngày để học những bài học tiếng Đức hữu ích bằng cách bấm xem những chuyên mục bên dưới :

Học Tiếng Đức Online : chuyên mục này giúp bạn học từ vựng, ngữ pháp, luyện nghe, luyện nói, viết chính tả tiếng đức

Kiểm Tra Trình Độ Tiếng Đức : chuyên mục này giúp bạn kiểm tra trình độ tiếng đức

Du Học Đức : chuyên mục chia sẻ những thông tin bạn cần biết trước khi đi du học tại nước Đức

Khóa Học Tiếng Đức Tại TPHCM : chuyên mục này giúp bạn muốn học tiếng đức chuẩn giọng bản ngữ, dành cho các bạn muốn tiết kiệm thời gian học tiếng Đức với giảng viên 100% bản ngữ, đây là khóa học duy nhất chỉ có tại Hallo với chi phí ngang bằng với các trung tâm khác có giảng viên là người Việt. Ngoài ra đối với các bạn mới bắt đầu học mà chưa nghe được giáo viên bản xứ nói thì hãy học lớp kết hợp giáo viên Việt và giáo viên Đức giúp các bạn bắt đầu học tiếng Đức dễ dàng hơn vì có thêm sự trợ giảng của giáo viên Việt. Rất nhiều các khóa học từ cơ bản cho người mới bắt đầu đến các khóa nâng cao dành cho ai có nhu cầu du học Đức. Hãy có sự lựa chọn tốt nhất cho mình. Đừng để mất tiền và thời gian của mình mà không mang lại hiệu quả trong việc học tiếng Đức.

 

Lịch khai giảng Hallo: https://hallo.edu.vn/chi-tiet/lich-khai-giang-hallo.html

Hotline: (+84)916070169 - (+84) 916 962 869 - (+84) 788779478

Email:  [email protected]

Văn phòng: 55/25 Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 1, Hồ Chí Minh

 

Tags: tong hop ngu phap tieng duc a1tieng duc cho nguoi moi bat dauhoc tieng duchoc tieng duc giao tiep co banhoc tieng duc online cho nguoi moi bat dau , hoc tieng duc o tphcm

Chương trình tuyển sinh du học Đức

Bạn hiện đang là học viên đang theo học các chương trình đào tạo tiếng Đức (khóa tiếng Đức offline tại trung tâm/ online tại nhà)
Bạn có nguyện vọng theo học các hệ đào tạo (học nghề, cử nhân, thạc sĩ) của một trường đại học của Đức ?
Bạn không biết bắt đầu từ đâu cho kế hoạch du học Đức của mình.
Bạn cần định hướng và hỗ trợ các thông tin và chương trình du học Đức ?
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi, tổ chức giáo dục Cap Education - Học Tiếng Đức Hallo qua fanpage: Học Tiếng Đức Hallo - hallo.edu.vn để được tư vấn trực
tiếp và miễn phí các thông tin về hồ sơ du học Đức

Đừng ngại liên lạc cho chúng tôi nhé, Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

Yêu cầu nhập thông tin Họ và tên ...!

 

Nhận tư vấn

   & hỗ trợ từ Hallo

Yêu cầu nhập thông tin Họ và tên ...!
Nội dung cần tư vấn

   Học tiếng Đức

   Du học Đức

   Học tiếng Đức + Du học Đức

   Khóa dự bị tiếng Đức du học (cam kết trình độ đầu ra A2, B1, B2)

   Vấn đề khác