Thì Quá Khứ Trong Tiếng Đức Bạn Nên Biết - Trường HALLO

Đề Thi Mẫu

Thì Quá Khứ Trong Tiếng Đức

Nếu bạn muốn học tiếng đức ở tphcm mà chưa biết học ở đâu tốt. Hãy xem các khóa học chinh phục tiếng Đức của Hallo trung tâm học tiếng Đức uy tín và tốt nhất ở TPHCM

Học tiếng đức giao tiếp cơ bản

Tiếng đức cho người mới bắt đầu

Học tiếng đức online cho người mới bắt đầu

 

Để miêu tả hành động trong quá khứ trong văn viết, ta sử dụng Präteritum. Hãy cùng HALLO xem cách sử dụng và ví dụ cho phần ngữ pháp Präteritum

Cách chia động từ ở thì Präteritum

Nhóm 1: Các động từ yếu

  • Verbstamm + te/test/tet/ten

z.B:

-  Ich machte, Ich lernte

- Du machtest, Du lerntest

- Ihr machtet, Ihr lerntet

- Wir machten, wir lernten

  • Những động từ yếu có Verbstamm kết thúc bằng -t , -d hoặc -n thì vẫn áp dụng quy tắc trên nhưng sẽ thêm vào trước các quy tắc đó -e

z.B

- Ich arbeitete, ich badete, ich zeichnete

- Du arbeitetest, Du badetest, du zeichnetest

- Wir arbeiteten, wir badeten, wir zeichneten

Nhóm 2: Các động từ mạnh

  • Đối với các động từ này, bạn cần học thuộc bảng dưới đây

 

anfangen (fangt an)

fing an

hat angefangen

a-i-a          

hangen

hing

hat gehangen

a-i-a

behalten (behalt)

behielt

hat behalten

a-ie-a

braten (brat)

briet

hat gebraten

a-ie-a

enthalten

enthalt

hat enthalten

a-ie-a

entlassen (entlasst)

entlieB

hat entlassen

a-ie-a

erhalten (erhalt)

erhielt

hat erhalten

a-ie-a

fallen (fallt)

fiel

ist gefallen

a-ie-a

halten (halt)

hielt

hat gehalten

a-ie-a

lassen (lasst)

lieB

hat gelassen

a-ie-a

raten (rat)

riet

hat geraten

a-ie-a

schlafen (schlaft)

schlief

hat geschlafen

a-ie-a

verhalten (verhalt)

verhielt

hat verhalten

a-ie-a

verlassen (verlasst)

verlieB

hat verlassen

a-ie-a

verraten (verrat)

verriet

hat verraten

a-ie-a

betragen (betragt)

betrug

hat betragen

a-u-a

einladen (ladt ein)

lud ein

hat eingeladen

a-u-a

erfahren (erfahrt)

erfuhr

hat erfahren

a-u-a

fahren (fahrt)

fuhr

ist gefahren

a-u-a

schlagen (schlagt)

schlug

hat geschlagen

a-u-a

tragen (tragt)

trug

hat getragen

a-u-a

wachsen (wachst)

wuchs

ist gewachsen

a-u-a

waschen (wascht)

wusch

hat gewaschen

a-u-a

laufen (lauft)

lief

ist gelaufen

au-ie-au

bestehen

bestand

hat bestanden

e-a-a

brennen

brannte

hat gebrannt

e-a-a

denken

dachte

hat gedacht

e-a-a

entstehen

entstand

ist entstanden

e-a-a

erkennen

erkannte

hat erkannt

e-a-a

kennen

kannte

hat gekannt

e-a-a

nennen

nannte

hat genannt

e-a-a

rennen

rannte

ist gerannt

e-a-a

senden

sandte

hat gesandt

e-a-a

stehen

stand

hat/ist gestanden

e-a-a

verstehen

verstand

hat verstanden

e-a-a

essen (isst)

aB

hat gegessen

e-a-e

fressen (frisst)

fraB

hat gefressen

e-a-e

geben (gibt)

gab

hat gegeben

e-a-e

geschehen (geschieht)

geschah

ist geschehen

e-a-e

lesen (liest)

las

hat gelesen

e-a-e

messen (misst)

maB

hat gemessen

e-a-e

sehen (sieht)

sah

hat gesehen

e-a-e

treten (tritt)

trat

hat/ist getreten

e-a-e

vergessen (vergisst)

vergaB

hat vergessen

e-a-e

vertreten (vertrltt)

vertrat

hat vertreten

e-a-e

bewerben (bewlrbt)

bewarb

hat beworben

e-a-o

brechen (bricht)

brach

hat gebrochen

e-a-o

empfehlen (empflehlt)

empfahl

hat empfohlen

e-a-o

erschrecken (erschrlckt)

erschrak

ist erschrocken

e-a-o

gelten (gilt)

galt

hat gegolten

e-a-o

helfen (hilft)

half

hat geholfen

e-a-o

nehmen (nimmt)

nahm

hat genommen

e-a-o

sprechen (spricht)

sprach

hat gesprochen

e-a-o

stehlen (stiehlt)

stahl

hat gestohlen

e-a-o

sterben (stirbt)

starb

ist gestorben

e-a-o

treffen (trifft)

traf

hat getroffen

e-a-o

werfen (wirft)

warf

geworfen

e-a-o

gehen

ging

ist gegangen

e-i-a

heben

hob

hat gehoben

e-o-o

werden (wird)

wurde

ist geworden

e-u-o

schleichen

schlich

ist geschlichen

ei-i-i

schneiden

schnitt

hat geschnitten

ei-i-i

streiten

stritt

hat gestritten

ei-i-i

vergleichen

verglich

hat verglichen

ei-i-i

heißen

hieß

hat gehießen

ei-ie-ie

leihen

lieh

hat geliehen

ei-ie-ie

beweisen

bewies

hat bewiesen

ei-ie-ie

bleiben

blieb

ist geblieben

ei-ie-ie

entscheiden

entschied

hat entschieden

ei-ie-ie

erscheinen

erschien

ist erschienen

ei-ie-ie

scheinen

schien

hat geschienen

ei-ie-ie

schreiben

schrieb

hat geschrieben

ei-ie-ie

schreien

schrie

hat geschrien

ei-ie-ie

schweigen

schwieg

hat geschwiegen

ei-ie-ie

steigen

stieg

ist gestiegen

ei-ie-ie

treiben

trieb

hat getrieben

ei-ie-ie

uberweisen

uberwies

hat uberwiesen

ei-ie-ie

verzeihen

verzieh

hat verziehen

ei-ie-ie

bringen

brachte

hat gebracht

i-a-a

beginnen

begann

hat begonnen

i-a-e

besitzen

besaß

hat besessen

i-a-e

bitten

bat

hat gebeten

i-a-e

sitzen

saß

hat/ist gesessen

i-a-e

gewinnen

gewann

hat

Chương trình tuyển sinh du học Đức

Bạn hiện đang là học viên đang theo học các chương trình đào tạo tiếng Đức (khóa tiếng Đức offline tại trung tâm/ online tại nhà)
Bạn có nguyện vọng theo học các hệ đào tạo (học nghề, cử nhân, thạc sĩ) của một trường đại học của Đức ?
Bạn không biết bắt đầu từ đâu cho kế hoạch du học Đức của mình.
Bạn cần định hướng và hỗ trợ các thông tin và chương trình du học Đức ?
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi, tổ chức giáo dục Cap Education - Học Tiếng Đức Hallo qua fanpage: Học Tiếng Đức Hallo - hallo.edu.vn để được tư vấn trực
tiếp và miễn phí các thông tin về hồ sơ du học Đức

Đừng ngại liên lạc cho chúng tôi nhé, Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

Yêu cầu nhập thông tin Họ và tên ...!

 

Nhận tư vấn

   & hỗ trợ từ Hallo

Yêu cầu nhập thông tin Họ và tên ...!
Nội dung cần tư vấn

   Học tiếng Đức

   Du học Đức

   Học tiếng Đức + Du học Đức

   Khóa dự bị tiếng Đức du học (cam kết trình độ đầu ra A2, B1, B2)

   Vấn đề khác